Sidebar

戴維諼 記帳士

啟成會計師事務所 戴維諼 記帳士

學歷

  • 東吳大學企業管理學系 學士

資格

  • 中華民國 106 年度 普通考試記帳士 考試及格

專長

  • 會計帳務及稅務服務